top of page

תקנון השתתפות במסע

1. כללי

עם סגול (ע"ר) ('עם סגול') הינה עמותה רשומה וכל הכנסותיה של עם סגול, מיועדות להגשמת חזונה של קידום מעורבות חברתית ואיכפתיות בחברה הישראלית. לעם סגול אין בעלי מניות והיא אינה רשאית על פי חוק לחלק רווחים לכל גורם שהוא. ההוצאות של עם סגול עומדות בתקנים הנוגעים לניהול עמותה והם בפיקוח של גורמים ממלכתיים של רואה חשבון ושל ועדת ביקורת עפ"י דין.
 

2.  למה לצפות מהמסע?

עם סגול מתמחה בהעברת תוכניות להעצמה אישית, הגברת מודעות, מנהיגות, מחוייבות ושינוי חברתי. המשתתפים ירכשו כלים כיצד לחיות בהלימה טובה יותר לערכים שלהם, כיצד לקדם מטרות אישיות וכיצד לקדם מטרות חברתיות החשובות להם.

המסע של עם סגול, המתחיל בסדנת הכלים, משלב מתודולוגיות חינוכיות ממגוון רחב של מקורות. בעוד שלא ניתן לתאר את כל מה שילמד במהלך התכנית, התכנית בנויה בעיקרה מתרגילים חוויתיים, דיונים, תהליכים המתרחשים עם עיניים עצומות, הזדמנויות לשיתוף, אימון והנחיה. התכנית, מעצם טבעה, נועדה להעמיד בשאלה ובחקירה את האופן בו המשתתפים בחרו עד עתה לחיות את חייהם כחלק מתהליך השגת תוצאות משמעויות יותר בחיינו.

3. צוות ההדרכה

התוכנית מועברת ע"י צוות ההדרכה של עם סגול, המאומנים בהנחיית קבוצות בתכנים של עם סגול. חשוב לנו לציין כי המנחים של עם סגול אינם מטפלים מוסמכים, אינם מומחי בריאות ואינם רופאים. לא תהיה נוכחות של מטפלים, פסיכולוגים ורופאים במהלך הסדנות והמפגשים בתכנית.

4.  קנין רוחני

כל תכני הלימוד, התרגילים, ההרצאות, הדוגמאות, אופני הניתוח, דפי החלוקה, שיעורי הבית, התהליכים, דרכי הלימוד ושאר החומרים הקשורים בתכניות של עם סגול הנלמדים בכיתה או מועברים למשתתפים בכל דרך שהיא, בין אם הם בכתב, בפורמט דיגיטלי, בעל פה או בכל תצורה אחרת, בין אם נרשם לגבם

פטנט, זכות יוצרים או שלא נרשם ובין אם פורסמו בציבור או שלא (להלן: "חומרי התכנית"), הם קנינה הבלעדי של עם סגול. חומרי התכנית מהווים קנין בעל ערך רב לעם סגול ונמסרו למשתתפים אך ורק לצורך שימוש אישי לצורך לימוד וצמיחה במהלך התכניות של עם סגול. כתנאי להשתתפות בתכנית, המשתתפים נדרשים להסכים לא להעתיק, להפיץ, לשכפל, ללמד או להעביר בכל דרך את חומרי התכנית בכל דרך ולכל אדם, ללא אישור מראש ובכתב מעם סגול.

5. סודיות

עם סגול מכבדת ומקדשת את הפרטיות של כל משתתפי תכניותיה. על אף שעם סגול אינה יכולה להבטיח כי משתתפים אחרים לא יחלקו מידע ששותף במסגרת התכנית, עם סגול מחוייבת לספק סביבה נוחה ומוגנת לתכניותיה. כדי להגן על נושאים פרטיים של המשתתפים וכדי להגן על זכויותה של עם סגול בחומרי התכנית, אנו דורשים מכל המשתתפים להתחייב:

א. שלא לשדר, לפרסם, לגלות, לשכפל או בכל דרך אחרת להפיץ את מה שנלמד בכיתה, את מה שמתרחש במהלך התכנית, את שמות המשתתפים בתכנית ופרטים אישיים ששתפו משתתפים במהלך התכנית.

ב. שלא לצלם, להקליט או לתעד בכל דרך שהיא, רכיבים של התכנית.

ג. לא לסייע לאדם אחר להפר את ההתחייבויות הללו.
 

6. רווחה ואחריות למצוקה במהלך המסע

קיימת אפשרות שבמהלך התכנית משתתפים ירגישו מאותגרים, יחושו העדר נוחות או יחוו מתח או רמה רגשית גבוהה. במהלך המפגשים תהיינה הפסקות. משתתפים אחראים לדאוג לרווחתם האישית לפני, במהלך ואחרי המפגשים וחופשיים לעזוב את כיתת הלימוד בכל שלב. משתתפים אחראים ליידע את המאמן הבכיר אם הם חווים מצוקה נפשית, פיזית או רגשית בכל שלב בתכנית.  התוכנית אינה מיועדת לפתרון בעיות רגשיות ו/או בעיות אשר מצריכות טיפול פסיכולוגי ו/או תרופתי. התכנית אינה ואינה מתיימרת להיות תחליף לטיפול רפואי, טיפול נפשי או טיפול אחר. המשתתפים בתכנית נדרשים להצהיר כי הם לוקחים על עצמם אחריות מלאה ובלעדית למצבם הנפשי והגופני וכי לא תעלה כל טענה כלפי העמותה לגבי כל נזק שיגרם עקב החלטה של משתתף להמשיך בהדרכה על אף מצב של העדר נוחות, מתח או מצוקה.
 

7. מסלולי תוכנית המצויינות האישית

• מסלול סדנת הכלים (חלק א') – הסדנה הפותחת של המסע. הסדנה כוללת 35 שעות לימוד הפרושות על פני שלושה וחצי ימי פעילות.

• מסלול סדנת העומק (חלק ב') – המסלול כולל שלושה מפגשי ערב שבועיים (בני ארבע שעות כל אחד) ואת סדנת העומק הפרושה על פני שלושה ימי פעילות מלאים. מסלול סדנת העומק כולל 48 שעות לימוד.

•מסלול פוסט-עומק (חלק ג') – המסלול כולל 13 מפגשי ערב, סדנת כנסת (יום אחד), סדנת גלם (שני ימים מלאים עם לילה אחד) וסדנת מצוינות (שלושה ימים הכוללים שני לילות).

•המסע המלא (חלק א' + ב' + ג') – התכנית המלאה כוללת כ-220 שעות לימוד במפגשי ערב ובסדנות.
 

8. עלות ההשתתפות

חלק א' - סדנת הכלים 1,440 ₪

חלק ב' – שער הערכים וסדנת העומק   1,880 ₪

חלק ג' – פוסט עומק / המשך המסע          6,800 ₪

חלק א'+ב'+ג' – תכנית המצוינות המלאה  10,120 ₪ 
 

9. מלגות 

עם סגול, בשיתוף עם קבוצת התומכים שלה, עושה כל שביכולתה כדי להפחית את עלות התכנית למי שידו אינה משגת. לועד המנהל של העמותה ניתנה הסמכות להפחית את עלות ההשתתפות עפ"י בקשה ובהתאם ליכולותיה הכלכליות של העמותה. אם אושרה מלגה מיוחדת ע"י עם סגול, הדבר יצוין במקום המיועד בהמשך הטופס.

10. ביטול השתתפות בסדנה

בהתאם להנחיות חוק הגנת הצרכן תשע"א-2010, ניתן לבטל את ההשתתפות בסדנה ולקבל החזר מלא של דמי ההשתתפות עד שבעה ימים לפני מועד התחלת הסדנה. לאחר מועד זה, אין אפשרות לבטל את ההשתתפות בסדנה. ניתן לדחות את הסדנה באישור הנהלת העמותה ובכפוף לתרומה המוצעת של 180 ש"ח לעמותה.

11. בקשת החזר

מי שמשתתף במלוא רכיבי סדנת הכלים, מסיים את הסדנה בחוסר שביעות רצון ומודיע על כך לעמותה בתוך שבוע מסיום הסדנה, יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו חזרה מן העמותה. למען הסר ספק מובהר כי הרשמה לחלק השני של התוכנית (סדנת העומק) ולחלק השלישי של התוכנית (המשך המסע) אינה ניתנת לביטול ואינה מאפשרת החזר כספי, למעט בהודעה לעמותה עד 7 ימים לפני תחילת סדנת העומק או 7 ימים לפני תחילת המשך המסע.

12. כללי

א. על מקום השיפוט והדין החל על הסכם זה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בית המשפט המוסמך לכך עניינית במחוז תל-אביב.

ב. אכיפות. מוסכם בין הצדדים כי באם תנייה כלשהי בהסכם זה אינה אכיפה עפ"י כל דין, יתר הוראות ההסכם ימשיכו לעמוד בתוקף, לכל דבר וענין.

ג. שינויים וויתורים רק בכתב. כל שינוי של הסכם זה, או ויתור על קיום תנאי הקבוע בו טעונים מסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים, אחרת, לא יהיה להם כל תוקף.

ד. מקור. חתימה על המסמך, גם אם הועברה באימייל או בפקס, תהא תקפה לכל דבר וענין.

ה. מיצוי. הסכם זה, טופס ההרשמה והסדר התשלום לתכנית, ממצים את מלוא ההסכמות בין הצדדים, ומבטלים כל הסכם, הסכמה, זכרון דברים, מצג קודם או התחייבות אחרת.

ו. כתובות. כתובות הצדדים להסכם הן כקבוע במסמכי ההרשמה ובהסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי הכתובת כאמור, תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד בעת מסירתה.

bottom of page